RSMH

Halmstad - Gemenskapen

Välkommen


RSMH verkar för att bryta isolering genom aktivering, ansvarstagande, bildning och framförallt gemenskap.

Vi vill motverka stigmatisering vid psykisk ohälsa.

Vi samverkar med familj, vänner och de aktörer i samhället som kommer i kontakt med psykisk ohälsa och bjuder in dessa till medlemsmöten.

Vi försöker att erbjuda ett så brett program som möjligt minst en gång i månaden.

Det kan vara tex. studiebesök, teater, bio eller kurser i samarbete med något bildningsförbund.


Vi har arbetat fram ledord för föreningen som är:


Glädje, Gemenskap, Lojalitet, Respekt och Vänlighet.

Kopierat.

Etiska riktlinjer för RSMH


RSMH är en brukarorganisation, där medlemmar, lokalföreningar, distrikt och förbund, tillsammans jobbar för att RSMH ska vara en organisation som ses som trovärdig, seriös och kompetent.


Vi vill växa som organisation och vi vill bli lyssnade på. För att det ska bli så måste alla i organisationen, medlemmar, förtroendevalda och anställda, känna till och dela vår värdegrund. 


De etiska riktlinjerna gäller alla inom förbundet, medlemmar, förtroendevalda och anställda, och är till för att ge vägledning och stöd, för att stärka demokratin och gemenskapen. Syftet med de etiska riktlinjerna är

 

  • att bidra till ett gemensamt förhållningssätt inom vår organisation
  • att bibehålla och stärka omvärldens förtroende för RSMH
  • att vi förstår att vi ska bemöta varandra på ett sätt som stärker gemenskapen inom förbundet och utvecklar den enskilda medlemmen.Värdegrund


RSMH:s verksamhet ska genomsyras av respekt för människors lika värde, öppenhet, demokratiska värderingar och arbetssätt


Missbruka inte din förtroendeställning


När du representerar RSMH eller deltar i vår verksamhet ska du visa medmänsklighet, respekt och inte utnyttja någons oförmåga.


Du ska respektera andras kunskap och erfarenhet. 


När du uttalar dig för RSMH ska det vara i frågor som är relevanta för vår verksamhet och inom ramen för våra styrdokument. Din information om RSMH ska vara korrekt så att den inger förtroende och underlättar samarbete.


Du ska hålla dig till fakta. Känner du inte till en sak som Du tillfrågas om ska du hänvisa till annan person eller återkomma med svar.Vi bemöter varandra med respekt


Du som deltar i verksamhet inom RSMH ska inte utsätta andra för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Du ska inte heller utsätta andra för kränkande särbehandling eller annan form av trakasserier. 


Du ska i ditt handlande verka i enlighet med RSMH:s etiska riktlinjer och demokratiska värderingar och arbetssätt. 


Vi värnar om allas personliga integritet


Du ska inte föra vidare det du har fått i förtroende av personer inom RSMH, om de inte själva så önskar.


Du ska tillbakavisa skvaller och förtal. Vi talar alltid MED varandra och inte OM varandra.


Du får aldrig lämna ut personuppgifter som anförtrotts dig till tredje part.Vår verksamhet är drogfri


Du som deltar i verksamhet inom RSMH ska under utövande av detta avhålla dig från alkohol och andra icke läkarordinerade droger. På så sätt värnar vi om varandra och skapar trygga möten.Kopierat.

Vill du bli medlem?


Betala in på Bankgiro: 753-7517


Huvudmedlem: 150 kr


Familjemedlem: 100 kr

Kommande aktiviteter


Observera att


Alla förändringar som gäller aktiviteter, främst kommer att meddelas på hemsidan.

Så var vänliga att regelbundet titta in, så ni kan hålla er uppdaterade.


Övrigt


Om det är någon som känner, att de behöver hjälp att ta sig till aktiviteterna, trots pandemin.  Så meddela det vid anmälan.


Munskydd och handsprit finns tillgängligt.Årsmöte på Husknuten.


När: Tisdagen den 18/5 kl. 18:00. 

Var: Husknuten. Vi kommer att sitta på innergården.


Föreningen bjuder på förtäring, som serveras enligt hygieniska rekommendationer.

Munskydd och handsprit kommer även att tillhandahållas.


Är det något, som rör årsmötet, ni vill ta upp på årsmötet. Meddela detta till Kickie.


Anmälan senast 14/5 till:  Kickie på 070 - 930 23 86
Dagordning - Årsmöte 2021 RSMH Halmstad Gemenskapen 2021-05-08 1. Årsmötesordförande öppnar mötet. 


2. Upprop och fastställande av röstlängd.


3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst.


4. Fastställ dagordningen.


5. Välj mötesfunktionärer.


6. Verksamhetsberättelse.


7. Ekonomisk berättelse.


8. Revisionsberättelse.


9. Beslut om ansvarsfrihet.


10. Viktig information från styrelsen.


11. Behandla motioner och förslag från styrelsen.


12. Anta verksamhetsplan.


13. Fastställande av medlemsavgift kommande år.


14. Beslut om rese-och traktamentsersättning och eventuellt andra ersättningar. 


15. Anta budget.


16. Beslut om mandatperiod samt antalet ledamöter i styrelsen.


17. Välj styrelse.


18. Välj revisor och revisorsersättare.


19. Välj ombud till distriktets årsmöte och nomineringar till distriktets styrelse.


20. Välj övrig representation.


21. Välj valberedning om minst två personer, varav en sammankallande, och minst en ersättare.


22. Övriga frågor.


23. Avsluta mötet.  


Tidigare Aktiviteter

Vårutflykter med RSMH Gemenskapen 2021


Grillning a la Påsk på Östra Stranden


OBS! pga dåligt väder, så flyttas grillningen till söndagen den 18/4. 


När: OBS Nytt datum Söndag 18/4  kl. 13:00.                                (Söndag 11/4-21 inställt)

Var: Gröningen/Handikappbadet


I och med att det inte går några bussar ner till Östra Stranden på söndagar än, så blir det samåkning


Tag på varma kläder och något att sitta på.


Föreningen bjuder på dricka och förtäring, som serveras enligt hygieniska rekommendationer.

Munskydd och handsprit kommer även att tillhandahållas..


Anmälan senast 7/4 till: nytt datum 14/4

Kickie på  070 - 930 23 86
Promenad på Galgberget förbi Landalasjön


När: Söndag 28/3-21 kl. 13:00

       Observera att klockan ställs om till sommartid

Var: Träffas vid Friluftsmuseet Hallandsgården.


Föreningen bjuder på fika på lämplig plats och serveras enligt hygieniska rekommendationer från hälsomyndigheten.

Munskydd och handsprit kommer även att tillhandahållas.


Anmälan senast 24/3 till:

Kickie på  070 - 930 23 86Galleri

Medlemmarnas sida


Styrelsen för RSMH Halmstad-Gemenskapen

Ordförande

Kristina Bergstrand

Sekreterare

Marie Alfredsson

Kassör

Jesper Samuelsson

Ledamot

Ledamot

Ersättare

Ersättare


Bankgiro:  753-7517


Organisationsnummer:

849201-2086